Adam Rady | Акции, бонусы, подарки | L'embarras du choix en entier

Pravidla nahlášení závadného obsahu

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) upravují doporučený postup při nahlášení obchodní společnosti eDisk s.r.o., se sídlem Kopečná 248/31, Staré Brno, 602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55435 (dále jen „poskytovatel“) o protiprávní povaze obsahu informací ukládaných třetími osobami (dále jen „uživatel“) na webové stránky poskytovatele umístěné na internetových adresách sledujteto.cz, edisk.cz, edisk.sk a edisk.eu (dále jen „webová stránka“), a to ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

2. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím podmínky Serveru a/nebo právní předpisy

2.1 Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím právní předpisy a/nebo Podmínky (zejména pak Zásady Uživatelského obsahu) (dále jen „Oznámení”) musí být Poskytovateli doručeno písemně, a to prostřednictvím nahlašovacího formuláře uvedeného níže.

2.2 Oznámení musí obsahovat zejména následující informace:

 • 2.2.1 údaje o osobě, která oznámení činí, a to včetně jejích kontaktních údajů;
 • 2.2.2 celou unikátní adresu URL stránky souboru;
 • 2.2.3 prohlášení obsahující sdělení, že daný soubor porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy;
 • 2.2.4 vysvětlení důvodů proč daný soubor porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy;
 • 2.2.5 v případě podezření, že soubor zasahuje do autorských práv, je nutné v oznámení rovněž specifikovat:
  • 2.2.5.1 k jakému autorskému dílu se tato práva vztahují,
  • 2.2.5.2 kdo je oprávněným z těchto práv,
  • 2.2.5.3 a dále je nezbytné doložit, že zveřejněním daného obsahu na Serveru došlo k neoprávněnému zásahu do těchto práv,

2.3 Oznamovatel se zavazuje v Oznámení uvádět správné, pravdivé, úplné, oprávněné a odůvodněné informace.

2.4 Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost, oprávněnost a odůvodněnost Oznámení. Oznamovatel nese odpovědnost za Oznámení, které nesprávně, nepravdivě, neoprávněně či neodůvodněně označuje právně nezávadný Uživatelský obsah, a to včetně odpovědnosti za škodu způsobenou Uživateli, jeho Uživatelského obsahu se Oznámení týká, nebo Poskytovateli.

2.5 V případě, že Oznámení nebude obsahovat nejméně údaje a informace uvedené v čl. 2.2. těchto Pravidel nahlášení závadného obsahu, nemusí být takové Oznámení ze strany Poskytovatele považováno vzhledem k okolnostem případu za řádně učiněné. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje vyžádat doplňující informace k Oznámení.

Nahlašovací formulář závadného souboru